STATUT FUNDACJI pdf

CEL DZIAŁANIA FUNDACJI:

  • Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

  • Pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

  • Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

  • Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturowych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.

  • Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych.